about us page title image

" ေရႊေရာင္ျပရာဘာျခံမွ ဝန္ထမ္းလုပ္သားမိသားစုမ်ားရွိ သားသမီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္ ပညာသင္စရိတ္ ပံ့ပိုးေပးအပ္ျခင္း "

img

" ေရႊေရာင္ျပရာဘာျခံမွ ဝန္ထမ္းလုပ္သားမိသားစုမ်ားရွိ သားသမီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္ ပညာသင္စရိတ္ ပံ့ပိုးေပးအပ္ျခင္း "

Burmese

မက္စ္ျမန္မာကုမၸဏီအုပ္စု ေရႊေရာင္ျပရာဘာျခံမွ ဝန္ထမ္းလုပ္သားမိသားစုမ်ားရွိ သားသမီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ မူလတန္း / အလယ္တန္း / အထက္တန္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း (၁၂၂) ဦး အတြက္ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္ ပညာသင္စရိတ္ ပံ့ပိုးေငြ (၄,၀၈၀,၀၀၀) က်ပ္တိတိႏွင့္ သင္ေထာက္ကူ စာအုပ္ႏွင့္ စာေရးကိရိယာမ်ားကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၃)ရက္ေန႔၌ ပံ့ပိုးေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

(ပညာေရး ေဝးသည္မရွိရာ ပညာဒါန ျပဳအပ္သည္သာ)